مخازن ذخیره سوخت

مخازن ذخیره سوخت

مخازن ذخیره سوخت

ساخت انواع مخازن ذخیره سوخت به شکل زمینی و مدفون در زیر زمین