مخازن ذخیره آب,Water storage tanks

انواع مخازن ذخیره آب

ساخت انواع مخازن ذخیره آب به شکلهای :

  • زمینی
  • هوایی
  • مدفون در زیر زمین