آشغالگیر مکانیکی

آشغالگیر,تصفیه خانه آشغالگیر,تصفیه خانه

آشغالگیر

آشغالگیر،اولین تصفیه ایست که درتصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خامان جام میگیرد. درضمن آن موادمعلق درشت را از فاضلاب جدا می سازند. اشغالگیری،معمولاً با کمک صفحه های فلزی که سوراخ هائی به قطرچند میلیمتر تا چند سانتیمتر در آن ساخته شده و یا با کمک تورهای سیمی و به وسیله میله هائی که به صورت مایل در امتداد جریان فاضلاب قرارداده میشود انجام میگیرد.

آشغالگیری (Screening)

این واحد برای حذف موادجامد درشت مانند چوب و پلاستیک استفاده میشود. آشغالگیرها ، برای حفاظت پمپها و سایر وسایل مکانیکی وجلوگیری از گرفتگی شیرها و سایر ملزومات درتصفیه خانه فاضلاب استفاده میشود.

انواع آشغالگیر

آشغالگیر دهانه درشت(Coarse Screen)این آشغالگیرها شامل میله های عمودی با فاصله۱سانتیمتر و بیشتر میباشد. جامدات زائد پشت میله ها در تصفیه خانه های کوچک به صورت دستی و در تصفیه خانه های بزرگ به صورت مکانیکی جمع آوری ودفع میگردد.

آشغالگیر دهانه ریز (Fine Screen): ازسیمهای به هم پیچیده یا صفحه فلزی مشبک که برروی یک دیسک دوار یا بشکه های سوارشده وبه شکل نیمه شناور در مسیر جریان قرار میگیرند

– نوع و ترکیب ومقدار آشغالها بستگی به نوع فاضلاب تخلیه شده،شیب لوله های شبکه و وسعت منطقه تحت پوشش شبکه و شرائط خاص منطقه دارد.

– فاضلاب های خانگی اکثرا حاوی کاغذ،باقیمانده موادغذایی، موادسلولزی وبه طور روز افزون اجسام یا اشیای پلاستیکی می باشند.

– در رابطه بامقدار آشغالهای جمع شده باید توجه داشت که این امر در ساعات مختلف شبانه روز متناسب با مقدارجریان ورودی به تصفیه خانه تابع نوساناتی است.

– مقدار آشغالها به ازای هر نفر در سال برای آشغالگیرهای درشت۵-۲ لیتر و برای آشغالگیرهای ریز حدود۱۵-۵لیتر پیشنهاد میشود.

آشغالگیرها را میتوان براساس شاخصهای زیردسته بندی نمود:

۱- فاصله میله ها (e)

– آشغالگیرهای محافظ ایستگاههای پمپاژ (e=60-200 mm)

– آشغالگیرهای درشت (e=20-100 mm)

– آشغالگیرهای ریز (e<8-20 mm)

– آشغالگیرهای بسیارریز (e<8mm)

۲- فرم آشغالگیر:

– آشغالگیرهای میله ای راست

– آشغالگیرهای خمیده

– آشغالگیرهای شعاعی

– آشغالگیرهای استوانهای

– آشغالگیرهای دارای اجزای متحرک