تصفیه خانه

گروه صنعتی آب ، همزمان با طراحی، ساخت و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی به طراحی و ساخت و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی نموده است.

مشخصات فاضلاب صنعتی

مشخصه های شاخص عمومی تصفیه پساب های صنعتی عموماً در سه بخش مشخصه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خلاصه می شود:
۱- مشخصه های فیزیکی شامل رنگ، کدورت، دما، بو و مواد جامد
۲- مشخصه های شیمیایی شامل مواد آلی، کربوهیدراتها، روغن و گریس، سموم، فنل ها، پروتئین ها، سورفاکتانتها و مواد غیر آلی شامل قلیاها، کلریدها، فلزات سنگین، نیتروژن، فسفر، گوگرد و گازها شامل هیدروژن سولفید، متان و اکسیژن می باشد.
۳- مشخصه های بیولوژیکی شامل کل باکتریها، کل کلیفرمها، تخم انگلها و عوامل بیماریزا

مراحل کلی تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه مقدماتی شامل:

  • آشغالگیر (درشت دانه –ریز دانه)
  • دانه گیر
  • متعال سازی
  • حوض ته نشینی اولیه

فاضلاب پس از انجام تصفیه مقدماتی و به تناسب بار آلودگی و همچنین استاندارد زیست محیطی مورد نظر در خروجی وارد مراحل بعد می گردد. این مراحل عبارتند از:
۱- حوضچه اختلاط تند
در این حوضچه پساب با مواد شیمیایی مورد نیاز با استفاده از یک مخزن دور تند اختلاط پیدا می کند
۲- حوضچه اختلاط کند
پساب پس از اختلاط تند وارد حوضچه اختلاط کند گردیده و با مواد شیمیایی اختلاط پیدا می کند. در این حوضچه لخته ها فرصت کافی پیدا کرده تا با مواد شیمیایی بهتر و بیشتر اختلاط پیدا کنند.
۳-حوض ته نشینی
پس از تشکیل لخته ها، پساب وارد یک مرحله ته نشینی گردیده تا لخته ها و فلوک ها به مرور زمان ته نشین شده و از پساب جدا گردد