سیستم های فشار | Pressure systems

  • -

سیستم های فشار | Pressure systems

سیستم های فشار

Pressure systems

 

نمونه هایی از سیستم ها و تجهیزات فشار عبارتند از:
دیگهای بخار و سیستم های گرمایشی بخار
کارخانه پردازش مواد تحت فشار و لوله کشی.
سیستم های هوای فشرده (ثابت و موبایل)؛
اجاق گاز فشار، اتوکلاو و اتاق تقطیر؛
مبدل و کارخانه سردسازی حرارت
سوپاپ ها، تله ها و بخار فیلترهای؛
لوله و شیلنگ. و
ابزار اندازه گیری و شاخص سطح فشار

علل اصلی حوادث:
تجهیزات فقیر و / یا طراحی سیستم؛
تعمیر و نگهداری ضعیف تجهیزات؛
یک سیستم نا امن کار؛
خطای اپراتور، آموزش ضعیف / نظارت؛
نصب و راه اندازی فقیر؛ و
تعمیرات ناکافی و یا تغییرات.

 

دانلود مقاله سیستم های تحت فشار

download