ضخامت و قطر دیواره های مخازن تحت فشار | Thin Walled Pressure Vessels

  • -

ضخامت و قطر دیواره های مخازن تحت فشار | Thin Walled Pressure Vessels

Thin Walled Pressure Vessels
ضخامت و قطر دیواره های مخازن تحت فشار

 

This Lecture continues with the theme of the last one: using average stresses instead of point stresses to quickly get results useful in preliminary design or in component design. We look at more complicated structural configurations: thin wall pressure vessels, which despite their apparently higher complexity can be treated directly by statics if both geometry and loading are sufficiently simple.

 

این مفاله با موضوع یکی از آخرین متد و روش های ارائه شده: با استفاده از تنش متوسط به جای نقطه تاکید به سرعت دریافت نتایج در طراحی اولیه و یا در طراحی اجزای مفید است. مخازن تحت فشار دیواره نازک، که با وجود پیچیدگی ظاهرا بالاتر آنها را می توان به طور مستقیم توسط استاتیک درمان اگر هر دو هندسه و بارگذاری به اندازه کافی ساده است: ما در تنظیمات پیچیده تر ساختاری است.

دانلود مقاله دیواره های مخازن تحت فشار

download